top of page

A Felhasználók a fahazalap.hu honlapot ingyenesen látogathatják, anélkül, hogy önmagukról bármilyen személyes adatot meg kellene adniuk, azonban a honlapon található termékek/szolgáltatások megvásárlásához, valamint az ingyenes anyagok letöltéséhez vagy a hírlevélre történő feliratkozáshoz a személyes adatok megadása is szükséges.

 

Adatkezelő: Balogh Imre egyéni vállalkozó. Címe: Budapest Szélmalom utca 50/A. 1181 Magyarország
Adószáma: 59508098-1-43

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a domain tulajdonosa az alábbi feltételek szerint kezeli: 

 

1.) MEGADOTT ADATOK KÖRE

 

A hírlevél feliratkozáshoz és ingyenesen letölthető anyagaink letöltéséhez név és email cím megadása szükséges. A honlapon történő vásárlás esetén a megrendeléskor a következő személyes adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (név, adószám, irányítószám, település, utca, házszám).

 

2.) ADATKEZELÉS CÉLJAI

 

Ingyenes anyagok, tanulmányok letöltésekor az adatkezelés célja:

 

1. Az ingyenes anyagok, tanulmányok kiküldésének, teljesítése,

2. Kapcsolattartás a Felhasználóval, megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése érdekében

 

Termékek/szolgáltatások megrendelése esetén az adatkezelés célja:

 

1. A megrendelések teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása,

2. Kapcsolattartás a Felhasználóval, megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése érdekében

 

Hírlevélre történő feliratkozás esetén:

 

1. Az Adatkezelő szolgáltatásának, illetve más szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásainak az ajánlása a Felhasználók részére email-es megkeresése útján,

2. hírlevelek, személyre szabott ajánlatok megjelenítése, egyéb, esetlegesen fizetős tartalmak új megjelenéséről való tájékoztatás szintén email útján.

 

A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, és kizárólag a fentiekben megjelölt célokra használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a honlapon való regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.

 

2. Egyéb információk gyűjtése

 

A fahazalap.hu automatikus adatgyűjtési eszközöket és technikákat használ, mint például cookie-k, clickstream (kattintási) adatok.

 

IP-cím

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek a Felhasználó látogatásának rögzítése céljából. Az Adatkezelő ezen adatokat elemezve statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a Felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

 

Cookie-k

Bizonyos oldalainkon a „cookie-k” elnevezésű technológiát alkalmazzuk, hogy látogatóinkat hatékonyabban kiszolgálhassuk, amikor valamilyen terméket vásárolnak az Oldalainkon, további információkat kérnek a vállalatunkról, termékeinkről vagy szolgáltatásainkról, vagy az Oldalainkon közzétett különböző információs anyagainkat böngészik.. A cookie olyan szövegtöredék, amely bizonyos weboldalak meglátogatásakor kerül elhelyezésre a felhasználó számítógépének merevlemezén.

 

Clickstream

Bizonyos oldalaink információkat gyűjthetnek megrendelőink „kattintásairól” (clickstream/kattintási adatok), amikor az Oldalainkra látogatnak. A kattintási adatok tartalmazzák az oldalt, ahonnan a látogató érkezett, a navigációja útvonalát, valamint az Oldalainkon általa meglátogatott területeket. Időnként nyomon követjük ezeket az információkat az Oldalainkon belül és kívül is. Továbbá, időnként előfordulhat, hogy a kattintási adatokat nyomon követjük és azokat összepárosítjuk az Ön által számunkra megadott személyes információkkal, hogy tartalmat és egyéb ajánlatokat, azaz az Ön megrendelői élményét fokozó termékeket és szolgáltatásokat kínálhassunk.

 

3.) SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

 

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Felhasználók a megrendeléskor, illetve a hírlevélre történő feliratkozáskor adnak meg.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4.) ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Harmadik személyek részére az Adatkezelő nem jogosult a Felhasználók semmilyen adatát sem kiadni, viszont jogosult más, kapcsolódó szolgáltatásáról elektronikus levél formájában tájékoztatni a regisztrált Felhasználókat.

 

5.) FELHASZÁLÓ JOGAI

 

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenkor a hatályos jogszabályok szerint történik. Adatkezelő a Felhasználó kérésére bármikor írásban (e-mail útján), az ilyen típusú kérelem beérkezését követő 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Felhasználó jogosult a regisztrációkor megadott, illetve aktuálisan kezelt adatait bármikor módosítani, illetve kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Ilyen típusú kérelem a Felhasználó részéről írásban (e-mail útján az info@fahazalap.hu e-mail címre elküldve) érkezhet. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor leiratkozhat a hírlevelekről, a levelek alján található Leiratkozási oldalra mutató linken keresztül, ha megnyitja a Leiratkozási oldalt és ott megnyomja a leiratkozási gombot.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti adatai törlését – részben vagy egészben – szintén írásban, e-mail útján az info@fahazalap.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel.

Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni az adatkezelés megszüntetéséről – ezzel együtt a Felhasználó regisztrációjának törléséről – és törli a felhasználót, illetve adatait a nyilvántartásából.

Az adatok módosításához vagy törléséhez az Adatkezelő – azonosítás céljából – jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a regisztráció során rendelkezésre bocsátott e-mail cím(ek)ről kérje az adatmódosítást.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. irányadó rendelkezései szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon érvényesítheti, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

6.) ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

7.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Adatkezelési nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem érinti a jelen nyilatkozat többi pontjának érvénytelenségét.

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított tájékoztatót.

 

Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

bottom of page